Energetska efikasnost - Uvod

    Energetska efikasnost je često korišćen pojam u poslednje vreme. Često pogrešno tumačen, da objekat ne troši energiju. U stvari pravo značenje je da objekat, primenom određenih pravila građenja racionalno troši energiju, tj. da primenom ovih pravila dolazi do značajne uštede energije (uglavnom toplotne energije, u zadnje vreme energije za hlađenje i energije za pripremu tople sanitarne vode, na šta i otpada najveća potrošnja energije u prosečnom domaćinstvu).

    Do skora kod nas nije postojala zakonska regulativa na temu energetske efikasnosti. U zadnjoj verziji zakona o planiranju i izgradnji objavljenom u službenim glasnicima, br. 72/2009, 81/2011 i 24/2011 prvi put je obrađena ova materija, pa ćemo spomenuti zakonske definicije pojma energetske efikasnosti (energetskih svojstava objekata) i zakonska rešenja iz ove oblasti.

Energetska svojstva objekata se spominju u nekoliko članova zakona, a dalje ćemo ih respektivno navesti:

U članu 2 zakona (pojmovi upotrebljeni u zakonu) u stavu 1. i 2. objašnjeni su pojmovi:

1) unapređenje energetske efikasnosti jeste smanjenje potrošnje svih vrsta energije, ušteda energije i obezbeđenje održive gradnje primenom tehničkih mera, standarda i uslova planiranja, projektovanja, izgradnje i upotrebe objekata;
2) energetska svojstva objekta jesu stvarno potrošena ili ocenjena količina energije koja zadovoljava različite potrebe koje su u vezi sa standardizovanim korišćenjem objekta (što uključuje grejanje, pripremu tople vode, hlađenje, ventilaciju i osvetljenje)

U članu 3 zakona (načela za uređenje prostora) u stavu 1. se takođe spominje naša tema:

Uređenje i korišćenje prostora zasniva se na načelima: održivog razvoja; podsticanju ravnomernog regionalnog razvoja; usklađenosti socijalnog razvoja; ekonomske i energetske efikasnosti i zaštite i revitalizacije životne sredine i graditeljskog nasleđa, prirodnih, kulturnih i istorijskih vrednosti; realizacije razvojnih prioriteta i obezbeđenja uslova za racionalno korišćenje neobnovljivih prirodnih resursa i obnovljivih izvora energije; sprečavanje i zaštite od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća; planiranja i uređenja prostora za potrebe odbrane zemlje i izgradnju objekata od posebnog značaja za odbranu zemlje; učešća javnosti; saradnje između državnih organa, autonomnih teritorijalnih zajednica, jedinica lokalnih samouprava, privrednih društava, ustanova, nevladinih organizacija, građana i drugih učesnika u prostornom razvoju; usaglašenosti sa evropskim standardima i normativima u oblasti planiranja i uređenja prostora u cilju stvaranja uslova za transgraničnu i međunarodnu saradnju i uključivanje Republike Srbije u procese evropskih integracija.

U članu 4 zakona (unapređenje energetske efikasnosti, Energetska svojstva objekata) doslovce piše:

Objekat koji se u smislu posebnog propisa smatra objektom visokogradnje (u daljem tekstu: objekti visokogradnje), u zavisnosti od vrste i namene, mora biti projektovan, izgrađen, korišćen i održavan na način kojim se obezbeđuje propisana energetska svojstva.

Propisana energetska svojstva utvrđuju se izdavanjem sertifikata o energetskim svojstvima objekta koji izdaje ovlašćena organizacija koja ispunjava propisane uslove za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata. Sertifikat o energetskim svojstvima objekta čini sastavni deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole.

Ispunjenost uslova iz stava 2. ovog člana posebnim rešenjem utvrđuje ministar nadležan za poslove građevinarstva.

Na rešenje iz stava 4. ovog člana ne može se izjaviti žalba, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor.


Obaveza iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na objekte visokogradnje koje posebnim propisom odredi ministar nadležan za građevinarstvo.


U članu 26 zakona (sadržina generalnog plana regulacije) u tački 14. spominje se da su obavezni sastavni deo svakog generalnog plana regulacije "mere energetske efikasnosti izgradnje".

U članu 201 zakona (ovlašćenje za donošenje podzakonskih akata), u tački 1. spominje se da između ostalog ministar bliže propisuje:

1) energetska svojstva i način izračunavanja toplotnih svojstava objekata visokogradnje, energetske zahteve za nove i postojeće objekte, kao i uslove, sadržinu i način izdavanja sertifikata (član 4).

I napokon u članu 221 zakona, piše za član koji se odnosi na energetsku efikasnost:

Odredba člana 4. stav 2. ovog zakona primenjivaće se od dana stupanja na snagu propisa koji donosi ministar nadležan za poslove građevinarstva, kojim se bliže propisuju uslovi, sadržina i način izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima objekta, u skladu sa ovim zakonom.


Konačno, pravilnike koji definišu ovu materiju, donelo je nadležno ministarstvo 05.09.2011. Pravilnici su:

    1. Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada,
    2. Pravilnik o uslovima sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada.

    Isti počinju da se primenjuju od 30.09.2012. a vreme do tada je predviđeno za obuku inženjera, za polaganje dela državnog ispita koji se odnosi na energetsku efikasnost, kao i konačnog dobijanja licence za energetsku efikasnost za inženjere odgovarajućih tehničkih struka (arhitektonska, građevinska, elektro i mašinska), kao i imenovanje ovlašćenih organizacija od strane nadležnog ministarstva koje će biti ovlašćene da vrše energetske preglede zgrada i da izdaju energetske sertifikate - pasoše. Posle otpočinjanja sa primenom ovih pravilnika, obavezni uslov za dobijanje upotrebne dozvole novih objekata će biti izdat energetski pasoš (minimalno C energetskog razreda, od predviđenih A+, A, B, C, D, E, F i G). Time je ova veoma važna oblast održivog razvoja naše zemlje stavljena u zakonski okvir, uz obaveznu primenu prilikom izgradnje novih objekata, kao i prilikom rekonstrukcije postojećih.

    Cilj navedenih zakonskih rešenja je smanjenje potrošnje fosilnih goriva, emisije CO2, i imajući u vidu slične pravilnike koji važe u drugim zemljama EU, čija iskustva su korišćena u donošenju naših pravilnika, utisak je da su pravilnici jasni, jednostavni za primenu, i da će umnogome doprineti održivom razvoju naše zemlje.

    A cilj naše firme je dobijanje prvog energetskog sertifikata - pasoša na teritoriji grada Novog Sada, (bez obzira što u našem slučaju to neće biti uslov za dobijanje upotrebne dozvole), koji će vidno biti istaknut na ulazu u zgradu, i koji će svim potencijalnim kupcima stanova (i onima koji su to već učinili) ukazivati na povećanu vrednost nekretnine, jer će potrošnja energije biti mnogo manja od prosečne, a samim tim i mesečni računi za istu.

    U sledećim tekstovima vezanim za ovu temu i za konkretno našu lokaciju u Novom Sadu u ul. Stanoja Stanojevića 8, biće opisane mere koje će biti preduzete da bi se dobio adekvatan energetski razred, propisan pravilnikom, kao i drugi tekstovi vezani za ovu temu.

                                                                                                                                                                                                           

Milojko Arnautović

dipl. ing. građ.