Poboljšanje energetske efikasnosti našeg objekta

        S obzirom da projekat datira iz perioda kada nije bilo neophodno da z adovolji potrebe za energetskom efikasnošću, a s obzirom na izmenjene propise danas, od doc dr Aleksandra Rajčića, sa arhitektonskog fakulteta u Beogradu, naručen je elaborat energetske efikasnosti, za parametre koji utiču na energetsku efikasnost po projektu, sa predlogom poboljšanja tih parametara, i dobicima koji će se ostvariti, kao i naknadnim rezultatima.

    Stari parametri koji utiču na energetsku efikasnost objekta su:

            1. Termoizolacija fasade, stiropor d=5 cm
            2. Termoizolacija krovnih ravni, tervol d=10 cm
            3. Trokomorni PVC profili
            4. Termopan obično staklo (duplo staklo sa vazdušnim međuprostorom, 4+12+4)
            5. Termoizolacija terase iznad grejnog prostora trećeg sprata, tvrdi stiropor d=5 cm
            6. Svetlarnik u stepenišnom prostoru, sa otvorenim žaluzinama na vrhu
            7. Ostali, manje bitni parametri

    Proračun je vršen po novom pravilniku o Energetskoj Efikasnosti (pravilnik je podzakonski akt važećeg zakona o planiranju i izgradnji, čija primena će biti obavezna od septembra 2012., po kom zgrade neće moći da dobiju upotrebnu dozvolu ako ne zadovoljavaju propisane uslove ovim pravilnikom).

    Proračunom po ovom pravilniku obuhvaćen je geografski položaj objekta kao i položaj objekta u prostoru u odnosu na susedne objekte (njegova izloženost suncu, i toplotne dobiti od sunca), toplotnu dobit od toplote ljudskih tela, pretpostavljeni gubici prirodne ventilacije.

    Dobijeni su sledeći kvantitativni rezultati:
    Dobijeni rezultat je D energetski razred, sa potrošnjom toplotne energije Qh/A=81,40 KWh/m2, što je porazni rezultat, koji bi ovaj objekat svrstao u kategoriju koja ne zadovoljava kriterijume propisane novim pravilnikom (za nove objekte minimalno C energetski razred sa zahtevanom potrošnjom toplotne energije u rasponu od 30 do 60 KWh/m2). Bez obzira što za ovaj objekat neće biti neophodno da zadovolji rigorozne uslove novog pravilnika o EE, jer će biti završen i predat na upotrebu pre zvanične primene novog pravilnika (septembar 2012), odluka investitora je da imajući u vidu interes budućih korisnika objekta, zbog usvojenih principa gradnje sa akcentom na energetsku efikasnost, pametne instalacije i ekološku gradnju, kao i zbog sveukupne poslovne filozofije preduzeća, izvrši poboljšanje energetske efikasnosti. Poboljšanja su opisno data u tekstu koji sledi:

            1. Termoizolacija fasade, stiropor d=12 cm
            2. Termoizolacija krovnih ravni, tervol d=30 cm
            3. Petokomorni PVC profili za fasadnu stolariju
            4. Termopan niskoemisiono staklo punjeno inertnim gasom argon (duplo staklo sa vazdušnim međuprostorom, 4+12+4). Premaz
                niskoemisionog filma je na staklu sa unutrašnje strane.
            5. Termoizolacija terase iznad grejanog prostora trećeg sprata, tvrdi stiropor d=15 cm
            6. Svetlarnik u stepenišnom prostoru, sa otvorenim žaluzinama na vrhu se ukida, umesto njega biće ugrađena dva Velux prozora,
                sa kaljenim staklom i mogućnošću otvaranja daljinskom komandom.
            7. Ostali, manje bitni parametri su takođe poboljšani.

    Proračunom sa poboljšanim parametrima koji utiču na EE po novom pravilniku o EE dobijeni su sledeći kvantitativni rezultati:

    Dobijeni rezultat je C energetski razred, sa potrošnjom toplotne energije Qh/A=55,71 KWh/m2, što je dosta dobar rezultat, s obzirom na vrstu objekta sa čak 35% staklenih površina. U odnosu na prvobitno planirano, rezultat je bolji za 30%.

    Napominjemo da su viši energetski razredi bar prema ovom pravilniku, rezervisani za drugu vrstu objekata, koji se napajaju delom iz obnovljivih izvora energije (sunce, geotermalna energija, toplotne pumpe itd.). Za takav tip objekata, diskutabilno je održavanje (podela troškova) objekta tokom perioda eksploatacije, a u slučaju našeg objekta, gde postoji infrastruktura novosadskih toplana (koja će u našem slučaju), neopravdano bi bilo raditi napajanje energijom iz alternativnih izvora, a imajući u vidu da po izgradnji objekta, održavanje instalacije podstanice prelazi u nadležnost toplana.

    Znajući da će za ovaj objekat novosadske toplane obračun potrošnje toplotne energije vršiti prema stvarno utrošenoj energiji ( a ne po m2), očekivana ušteda će biti minimalno 30% manji računi za toplotnu energiju u odnosu na slične objekte.  Na taj način, podiže se i ukupna vrednost nekretnine, što je za kupce stana, u ovom trenutku, po veoma prihvatljivoj ceni, dugoročno veoma isplativa investicija.